ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/284Μ/2009

Δημοσιεύθηκε στις 18/11/2009 09:10
Το Επιμελητήριο Καβάλας, γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθ. 1/284Μ/2009 (ΦΕΚ 346/28.7.2009, τ. ΑΣΕΠ) και σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα (www.kcci.gr) του Επιμελητηρίου Καβάλας και στη Νομαρχία Καβάλας, ήτοι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός ..................... Θέσεις 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ........................ Θέσεις 2 Η περίοδος τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και ξεκινάει από την επομένη της σημερινής ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στον ΑΣΕΠ με αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 40 € που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης » Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης  για ΠΕ προσωπικό » Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης  για  ΤΕ προσωπικό