Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS»

Δημοσιεύθηκε στις 20/04/2018 17:16

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

    Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS»,

( CPV 48610000-7).

 

Ημερομηνία διενέργειας  03/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02/05/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Προϋπολογισμός: € 24.800,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Γλώσσα : Ελληνική

 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας  Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: ΨΠΧΡ465ΧΘΞ-ΚΥΑ)

 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών , καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 – 8916356 (Α. Πανούτσος).

 

                                                                                                              Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                                                                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                           Σ. Ζαρκάδας