Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.24/18 για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 12/06/2018 12:46