Ανακοίνωση της μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.22/18 για την ''Προμήθεια Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ''

Δημοσιεύθηκε στις 12/07/2018 12:41