Αποστολή για δημοσίευση της προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικών ετών 2019 -2020

Δημοσιεύθηκε στις 09/09/2019 16:38

                                                                                                                                   ΑΔΑ: 6ΒΦΨΩΕ6-91Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Α.Π.: 28335/03-09-2019

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κύπρου  10              

Πληροφορίες: Σ. Παπαδοπούλου                             

Τηλ:  2510 451485                                                     

Fax:  2510 451484                                                                   

E-mail:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS A/A: EL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ AYΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019 - 2020

 

 

 

     Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 244/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΝ2ΩΕ6-ΟΓΑ) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, σχετικά με την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικών ετών 2019 - 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 281.323,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 226.873,86 , ΦΠΑ: 54.449,73 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Προϊόντα Καθαρισμού) με CPV 39830000-9, Τμήμα 2 (Είδη Χαρτικών – Υλικά Ευπρεπισμού και Βρεφικής Περιποίησης: χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, παιδικές πάνες, κλπ) με CPV 33700000-7, Τμήμα 3 (Είδη Οικιακής Χρήσης και Αναλώσιμα – Υλικά Τροφοδοσίας) με CPV 39220000-0, Τμήμα 4 (Εξοπλισμός καθαριότητας – Συσκευές) με CPV 39224300-1, Τμήμα 5 (Σακούλες) με CPV 19640000-4.

    Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2020. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για ποσό 4.537,47 ευρώ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας

     Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 04/10/2019 και ώρα 10:00πμ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED - Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 03/9/2019 με ηλεκτρονική αποστολή.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

 

<h2 align="center">                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ <h2 align="center">                                                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ