Μέσα ατομικής προστασίας: Δημοσίευσης προεδρικού διατάγματος 34/2022- Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/1832 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύθηκε στις 24/05/2022 15:13

Καβάλα, 24/05/2022

 

Μέσα ατομικής προστασίας: Δημοσίευσης προεδρικού διατάγματος  34/2022- Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/1832 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα 34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Με το πδ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ και τροποποιούνται τα παραρτήματα I, II και III του πδ 396/94, με το οποίο έχει ενσωματωθεί η οδηγία 89/656/ΕΟΚ και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας [Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)] που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους κατά την εργασία.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του προεδρικού διατάγματος στην σελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας