Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις

Στη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( www.europa.eu ) υπάρχει ειδικός ιστοχώρος ( www.ted.europa.eu ) με τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. Το «TED» (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το TED παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ενημερώνεται πέντε φορές την εβδομάδα με περίπου 1500 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και αλλού. Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε τις δημόσιες συμβάσεις ανά χώρα, περιοχή, επιχειρηματικό τομέα κ.λπ. Πληροφορίες για κάθε έγγραφο του διαγωνισμού δημοσιεύονται στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι προκηρύξεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύονται πλήρως στις εν λόγω γλώσσες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Επιμελητήριο Καβάλας - κυρία Σούζυ Μαυρομμάτη.