Κλαδικά Θέματα

Πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα παρέχονται από το Επιμελητήριο.  Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510222212, εσωτ. 4 και info@chamberofkavala.gr )