Οργανωτική Δομή

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Καβάλας διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής:
α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θε­μάτων.
β. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού.
γ. Γραφείο Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών.

Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ Τμημάτων και Γραφείου, ως εξής

α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ­ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν:

– Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά την Βιομηχανία, το Εμπόριο, την Βιοτεχνία και τα Επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτι­κού έργου του Επιμελητηρίου.
– Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη Βιομηχανία της πε­ριφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα.
– Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κί­νησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελ­τίο του Επιμελητηρίου που μπορεί να εκδίδει.
– Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανία.
– Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελη­τηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστι­κών γενικά πράξεων καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελη­τηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων.
– Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότη­τας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμά­των και της βιοτεχνίας του Εμπορίου και της Βιομηχανίας.
– Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδι­κασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
– Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητη­ρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε εμπορικές.
– Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
– Καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων.
– Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων – Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κ.λπ.
– Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μη­νιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου.

β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, ανή­κουν:

– Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προ­σωπικού.
– Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθ­μητικές μεταβολές του προσωπικού.
– Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού.
– Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
– Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
– Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
– Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προ­σωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών,ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαρα­βολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντί­γραφο.
- Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία.
– Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας.
– Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύ­πων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
– Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επι­τροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου.
– Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύ­πων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
– Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επι­τροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου.
– Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου.
- Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσιων προσωπικού.
– Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
– Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Η μέριμνα για την εκτέλεση.εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής, και συντήρησης, κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λ.π.).
– Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου.
– Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας.
– Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας.

γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανήκουν:

– Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, συνεχής ενημέρωση του, καθώς; και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
– Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοι­κήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
– Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
– Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδι­κού Μητρώου αυτών.
– Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
– Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντι­προσώπων.
– Η έκδοση πιστοποιητικών Προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών.
– Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε­σία.
– Η θεώρηση του ομοίου και γνήσιου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
– Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματι­σμού τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.