Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013

Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2011 07:54
simata

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ και ο εταίρος αυτού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, ενημερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ προκήρυξε το πρόγραμμα:

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης »

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίστηκαν οι 11 Περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 72.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη),το οποίο κατανέμεται κατά 50% δηλ. 36.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από ανέργους ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2011 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και κατά 50% δηλ.36.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (15%). Η Δημόσια Χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι δύο παρακάτω δράσεις; ΔΡΑΣΗ 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
  • Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
  • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών
  • Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000,00 € και ανώτατο 20.000,00 € ή 35.000,00 € σε περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας
ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις:  που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011  απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ)  και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον  Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με ανώτατο προϋπολογισμό 20.000,00 € ή 35.000,00 € σε περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δε δύναται να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που προβλέπεται νέα θέση εργασίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την απόφαση ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr). Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis από 15/11/2011 έως 15/01/2012. Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 6985210, με το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300 και στο Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλ. 2510 222212 εσωτ. 5 (κα Σταυρούλα Γκαϊντατζή). Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης