Επιδοτούμενο πρόγραμμα "E-services"

Δημοσιεύθηκε στις 06/10/2008 08:20
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ με τίτλο «E-services» και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την πελατειακή τους βάση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Internet. Ειδικότερα, στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:
 • στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας
 • στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα, κ.ά.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία
Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης - Πληροφόρησης
 • Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Αποδέκτες της δράσης είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (πλην αυτών με δραστηριότητες σχετικές με την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες).  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29/10/2008 και ώρα 14:00. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού). Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 ευρώ. . Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
 1. δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού λειτουργίας του e-service
 2. δαπάνες λογισμικού
 3. τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο ίντερνετ
 4. δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
 5. ενέργειες προώθησης / προβολής
 6. υπηρεσίες συμβούλων
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται ήδη διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΚτΠ Α.Ε. (http://www.ktpae.gr). Εκ του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης Πρόεδρος