Δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 03/12/2020 16:09

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς κωδικούς 20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα. Η διαβούλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης, όπου υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και ακολούθησε εποικοδομητικός τεχνικός διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 2-12-2020 μέχρι τις 17-12-2020 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες των Αναθετουσών Αρχών, με βάση τις συνθήκες χρήσης και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων.

Ταυτόχρονα όμως στόχος μας είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επίσης, παρακαλούμε τους Κλαδικούς Φορείς, τα Επιμελητήρια και την ΚΕΔΕ να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε άλλες τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην πρόσκληση μας.

Συνημμένα: 1. Τεχνικές προδιαγραφές για πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt 2. Τεχνικές προδιαγραφές για μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ