Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας»

Δημοσιεύθηκε στις 29/12/2020 11:57

 

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 831388 (εσωτ.6)

Ηλ. Δ/νση: supplies@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

  Καβάλα, 28/12/2020

                                                                Αρ. Πρωτ.: 4732                                   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

 

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 206/2020 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το έργο «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 205.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (165.322,58€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (κωδ. MIS  5029446) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ03110046).

Κωδικοί CPV: 79413000-2 και συμπληρωματικών CPV 79415200-8, 79340000-9.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 4730/2020 Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.4270/2014 και του Ν.4250/2014.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 3.306,45€.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για το σύνολο του έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 6).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Αγγελίδης Παναγιώτης