Ενημέρωση για τα σεμινάρια Υγιεινής Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδιαγραφές

Δημοσιεύθηκε στις 11/01/2022 16:46

Καβάλα, 12/01/2022

Ενημέρωση για τα σεμινάρια Υγιεινής Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδιαγραφές

Το Επιμελητήριο Καβάλας,  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη διάρκεια: 10 ώρες

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Το κόστος συμμετοχής για το τρέχον έτος, για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, δηλαδή με πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 καθώς και τη συνδρομή Επιμελητηρίου του 2022,  είναι:

  • Για Επιχειρήσεις
  • Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)
  • Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)
  • Για Εργαζομένους
  • Καβάλα εξήντα ευρώ (60€)
  • Θάσο πενήντα ευρώ (50€)

Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας