ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2022 17:43

Καβάλα,25/1/2022

Αρ.Πρωτ:235

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι μέχρι 31.3.2022, οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να προχωρήσουν  στην ανανέωση των αδειών τους, στο Επιμελητήριο Καβάλας που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2021, θα γίνουν από 3-1-2022 ως 31-03-2022.

Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:

 1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), η οποία μπορεί να γίνει μέσω  gov.gr, στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.»
 3. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
 4. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται)
 5. Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν υποβάλλει ο ίδιος .
 6. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29-4-2020 15 Ώρες για το 2021, (και αν δεν έχουν κατατεθεί  απαιτούνται 15 Ώρες για το 2020 και 75 ώρες για τα έτη 2015-2019).
 7. Συνδρομή 10 ευρώ  και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για κάθε βεβαίωση
 8. Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ ). 30 ευρώ κατ’ έτος.
 9. Το Ποινικό μητρώο  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Επεξηγήσεις :

 • Για το νο 3. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη.
 • Για το νο 7. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης. Αν σταλούν ηλεκτρονικά , θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο.

 

 Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών:

 Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:

 1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),η οποία μπορεί να γίνει μέσω  gov.gr στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται από τον υπεύθυνο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  ατομικά  αλλά για το σκέλος α) και ως διαχειριστή της εταιρίας
 3. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
 4. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται.
 5. Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)
 6. Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος
 7. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29-4-2020, 15 Ώρες για το 2021, (και αν δεν έχουν κατατεθεί  απαιτούνται 15 Ώρες για το 2020 και 75 ώρες για τα έτη 2015-2019).
 8. Συνδρομή 30 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 40 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ),  50 ευρώ (για ΑΕ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για κάθε βεβαίωση
 9. Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( ΓΕΜΗ ).  80 ευρώ κατ’ έτος (για τις ΟΕ και ΕΕ), 100 ευρώ (για τις ΙΚΕ), 150 ευρώ (για τις ΕΠΕ ) και 320 ευρώ (για τις ΑΕ).
 10. Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

 Επεξηγήσεις :

 • Για το νο 3. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση της εταιρείας πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη.
 • Για το νο   7. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης.

Αν σταλούν ηλεκτρονικά , θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες- διαγραφή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).