Ανοικτός διαγωνισμός του δήμου Θάσου για την προμήθεια ενός καινούργιου ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος μεγίστου ύψους εργασίας άνω των 18 μέτρων

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2008 05:17
Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σχετικά με την «προμήθεια ενός καινούργιου ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος μεγίστου ύψους εργασίας άνω των 18 μέτρων», προϋπολογισμού 5.750,00 €(5% επι του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία λήξης  υποβολής των προσφορών είναι η 28η Αυγούστου 2008 ώρα 11:00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες κ.Γεώργιος Δούκας τηλ.25930 23118.