Θέματα Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος

 

Πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα παρέχονται από το Επιμελητήριο.  Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510833964, εσωτ. 4 και info@chamberofkavala.gr ) .