Νομοθεσία

Κείμενα Κοινοτικής νομοθεσίας παρέχονται δωρεάν από την ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm .  Επίσης, στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας «Enterprise Europe Network - Hellas» ( www.enterprise-hellas.gr ) υπάρχει ενημέρωση για θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Επιμελητήριο.  Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510222212, εσωτ. 4 και info@chamberofkavala.gr).