Επιμελητήριο Καβάλας προς κ. Φίλιππο Σαχινίδη

Δημοσιεύθηκε στις 30/03/2011 04:27
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΧΡΗΖΟΥΣΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.
Κύριε Υφυπουργέ,
Με την υπ' αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασή σας, της οποίας το περιεχόμενο παραμένει νομικά ασαφές, υπό την έννοια, ότι :
1.      Είναι προφανές πως, αφήνοντας ακάλυπτους από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου τους τόκους για την περίοδο από 31.12.2010 έως 30.6.2013 και με δεδομένο ότι, οι υπηρεσίες του υπουργείου σας εγγράφως δίνουν το ελεύθερο στις Τράπεζες να πράξουν ό,τι αυτές κρίνουν για να τους εισπράξουν, οδηγείτε ένα μεγάλο μέρος των εγγυημένων δανείων σε κατάπτωση πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου 2011.
Αυτό θα συμβεί διότι, οι Τράπεζες για να αποφύγουν τον αποκλεισμό τους από το να κάνουν καταπτώσεις των Εγγυήσεων πριν την 31.03.2015 (οπότε θα υπάρχουν δυο ληξιπρόθεσμες δόσεις συν 90 ημέρες μετά) θα προβούν σε υποβολή αιτήσεων πτώχευσης σε βάρος των επιχειρήσεων, που δεν θα έχουν καταβάλλει τους τόκους των εγγυημένων δανείων ενός εξαμήνου του διαστήματος της αναστολής (π.χ. γιατί όχι του Α΄ εξαμήνου 2011).
2.      Είναι επίσης προφανές ότι, με το να συνεδριάζει το Συμβούλιο Διαχείρισης - Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και αφενός μεν να κρίνει όλες τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις της υπ' αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασής σας, ως βιώσιμες και αφετέρου να αρνείται να εξετάσει οιοδήποτε συνυποβαλλόμενο με την προαναφερόμενη αίτηση (υπαγωγής στις διατάξεις της υπ' αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασής σας) σχέδιο επιχειρηματικής εξυγίανσης μέσω της αναδιάρθρωσης οφειλών/εξασφαλίσεων, απαξιώνεται πλήρως ο διαχειριστικός ρόλος του Συμβουλίου και αποσιωπώνται μέχρι παραιτήσεως, τα δικαιώματα που έχει εκ του Ν. 2322/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ελληνικό Δημόσιο, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με δεσπόζοντα ρόλο, σε όλες τις διαδικασίες των νόμων εξυγίανσης.
3. Είναι τέλος απαράδεκτο να παρερμηνεύεται εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, η σαφέστατη ρύθμιση της υπ' αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασή σας, η οποία ορίζει ως προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις της εκ μέρους των επιχειρήσεων, την 31.12.2011, με αποτέλεσμα, το σύνολο σχεδόν των πιστωτικών ιδρυμάτων, να ετοιμάζεται με 31/03/2011 για την καταγγελία των συμβάσεων των εγγυημένων δανείων και την αποστολή των δικαιολογητικών για βεβαίωση και κατάπτωση των εγγυήσεων στο υπουργείο Οικονομικών.
Κύριε Υφυπουργέ,
Απευθυνόμεθα σε εσάς, με ένα και μόνο αίτημα.
Την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας, στο σύστημα παροχής και διαχείρισης των εγγυήσεων, μέσω της πλήρους υιοθέτησης και εφαρμογής, χωρίς υπεκφυγές και παρερμηνείες από τις υπηρεσίες του υπουργείου σας, των κειμένων διατάξεων.  Για αρχή, είναι σκόπιμο, να απευθυνθείτε προς τις τράπεζες και να καταστήσετε σαφές, ότι, εάν οι υπαγόμενες στο καθεστώς των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου επιχειρήσεις, καταστούν αναξιόχρεες με ευθύνη της αυθαίρετης και καταχρηστικής συμπεριφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων, τότε, το Ελληνικό Δημόσιο: α) θα ανακαλέσει της εκ μέρους του παρασχεθείσες εγγυήσεις και β) θα συμπαραταχθεί με τις πληττόμενες επιχειρήσεις σε αγωγές αποζημίωσης σε βάρος των τραπεζών.
Με την βεβαιότητα, ότι, θα ενεργήσετε άμεσα για την αποσόβηση σοβαρότατων καταστροφών σε βάρος των επιχειρήσεων και του Δημοσίου συμφέροντος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης