∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία για την Σύναψη Σύµβασης µε αντικείµενο την Προµήθεια Συστηµάτων ΗΝ Επιτήρησης στο πλαίσιο αντιµετώπισης των Μεταναστευτικών ροών

Δημοσιεύθηκε στις 19/02/2021 15:48