Περίληψης διακήρυξης επανάληψης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 - 2020»

Δημοσιεύθηκε στις 29/03/2021 23:10

ΑΔΑ: 9ΨΟΔΩΕ6-ΙΚΡ

                                                                                                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8253/29-03-2021

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                                                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                       

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  

Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 4              

Πληροφορίες: Χινίσογλου Δέσποινα                             

Τηλ:  2513 500082                                                                                                                       

email:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS: ΕL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020 για τΟ έτΟΣ 2021  

 

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 629/2020 (ΑΔΑ: 64Φ7ΩΕ6-ΞΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, και την υπ’ αριθμ. 73/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΞΘΥΩΕ6-33Τ), περί α) ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.432,53 € χωρίς ΦΠΑ (112.136,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και β) επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού, προκηρύσσει την επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 90.432,53 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (112.136,33 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 79920000-9 (Υπηρεσίες συσκευασίας και συναφείς υπηρεσίες), 75120000-3 (Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών), 92312000-1 (Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες).

      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2021. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των χιλίων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.808,65€). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 10:00πμ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

 

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ