ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» (CPV 75252000-7) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 15/06/2021 17:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Ελευθερούπολη 15.06.2021

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 9054

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

(CPV 75252000-7)

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του/της :

 1. Άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
 2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 3. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012.
 4. Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06. 2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
 5. Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν. 4441/2016.
 6. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
 7. Παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).
 8. Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
 9. Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134, όπως ισχύει σήμερα.
 10. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 11. Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης … Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι),
 12. Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Β/23-03-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 13. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 14. Π.Δ. 71/2020 (Φ.Ε.Κ. 166/2020 Α) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»
 15. Υ.Α. 57654/22.05.2017 (Β’ 178123.05.2017) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 16. Εγκυκλίου 2/11.01.2007 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

Επίσης η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις εκδοθείσες ειδικές κανονιστικές πράξεις, αλλά και τις ακόλουθες ενέργειες :

 

 1. Την με αριθμό 1529/2021 μελέτη με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ».
 2. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 21REQ008760525).
 3. Την με αριθμό 154/14.06.2021 απόφαση του Αντιδημάρχου Παγγαίου (ΑΑΥ[1]), περί έγκρισης και διάθεσης δαπάνης[2] της υπηρεσίας & τους αριθμούς 1 καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα (ΑΔΑ ΩΤΥΧΩΞΨ-ΟΨ4)[3]
 4. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ 21REQ008760882).
 5. Την με αριθμό 208/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Παγγαίου, περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016 για τους λόγους που μνημονεύονται σε αυτήν, έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης της υπηρεσίας και ορισμού επιτροπής για την διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.
 6. Την πρόσκληση που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στον διαδικτυακό ιστότοπο του και στο ΚΗΜΔΗΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
 7. Την με αριθμό 398/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων (ΑΔΑ ΩΡ1ΨΩΞΨ-ΖΨΝ).
 8. Την με αριθμό 400/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης υπηρεσιών (ΑΔΑ ΩΓ6ΠΗΚΩΞΨ-ΥΡΖ).

Προσκαλεί

τους ενδιαφερομένους κ. Χασάπη Νίκο, Γιαννακίδη Λευτέρη, ΑΦΟΙ Ε ΚΑΙ Σ ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΟΕ, Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστών, ΕΝΑΚ Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία, Bayline Ναυαγοσωστική σχολή Θεσσαλονίκης, NABE Ναυαγοσωστική Βορείου Ελλάδος Αλεξανδρούπολης αλλά και όποιον άλλον επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016[4].

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιοριστεί ο ανταγωνισμός και να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής απόψεως ή ακριβή, καθότι η ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι εργολάβοι των τμημάτων ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2592 3 50031

ΦΑΞ: 2592 3 50077

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@dimospaggaiou.gr

Διαδικτυακός Ιστότοπος: www.dimospaggaiou.gr

Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Δήμου Παγγαίου, κ. Πάτσας Δημήτριος

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα αποσταλεί για δημοσίευση

 • Στο Επιμελητήριο Καβάλας, Εμπορικό Σύλλογο, Ομοσπονδία ΕΒΕ
 • Στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου

Της παρούσας πρόσκλησης

 • Στο ΚΗΜΔΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 109.536,10€, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων (δασμοί, τέλη, δικαίωμα, φόρο) όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο ενεργοποιείται πριν την λήξη της σύμβασης εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη το επιθυμούν για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης[5] προκειμένου να καλυφθούν οι τυχόν φθορές στον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα:

 

Α/Α

Κ.Α. Εξόδων

Περιγραφή

Προϋπολογισμός έτους 2021 [€]

1

70/6142.001

Παροχή υπηρεσίας για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών

109.536,10

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Ως καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 18.06.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 09.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο  του Δήμου Παγγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους (παρ. 4 άρθρο 53 Ν. 4412/2016).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 18.06.2021 ημέρα Παρασκευή, και  ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο όργανο.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία της σύμβασης έως έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών[6].

Τα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων καθώς και οι διευκρινήσεις θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος[7]

 είναι:

 • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος[8].
 • Το σχέδιο σύμβασης της υπηρεσίας
 • Οι συγγραφές υποχρεώσεων.
 • Ο προϋπολογισμός της μελέτης.
 • H τεχνική έκθεση.
 • Το συμπληρωμένο από τον ανάδοχο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 • Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86
 • Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή επί όλων των ανωτέρω.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα  κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: info@dimospaggaiou.gr. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων των δικαιολογητικών  δύναται η υποβολή τους με περισσότερα email.

 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά  θα είναι σε μορφή PDF (δύναται να υποβληθούν συμπιεσμένα)

Όλες οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες αν ο προσφερών διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, σε αντίθετη περίπτωση θα είναι σκαναρισμένες με την υπογραφή του και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα τις  καταθέσει όλες  σε έντυπη μορφή.

 

Επίσης[9]:

 • Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (παρ. 1 άρθρο 95 Ν. 4412/2016).
 • Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (παρ. 1 άρθρο 57 Ν. 4412/2016).
 • Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαδικασία ανάθεσης περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του[10].
 • Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αφορά το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στη μελέτη.
 • Η υποβολή προσφοράς στην διαδικασία ανάθεσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει λάβει πλήρη γνώση της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, τους αποδέχεται δε πλήρως και ανεπιφύλακτα και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας[11].

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ. , ήτοι Νορβηγία, Ισλανδία ή Λίχτενστάιν),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Έλληνες Πολίτες ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά

1.   Υ.Δ. του Ν. 1599/86 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. Για την υποβοήθηση της σύνταξης της Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο της.

Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται και η εξουσιοδότηση). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η Υ.Δ. πρέπει να υπογράφεται από τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016[12]. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής της ΥΔ, υπογράφουν στο τμήμα υπογραφών της ίδιας ΥΔ (και όχι διαφορετικής για κάθε υπογράφοντα) ΥΔ[13].

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται μία ΥΔ, η οποία είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα[14] ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.[15] [16]

 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.   Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 73 και άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, εφόσον προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων[17]. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Α.Α. μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

3.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινά ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής του.

Το ανωτέρο πιστοποιητικό γίνεται αποδεικτό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους[18].

4.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινά ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική  ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής του.

Το ανωτέρο πιστοποιητικό γίνεται αποδεικτό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους[19].

Εφόσον ο συμμετέχων είναι εταιρία, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας έχει ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει και όχι τα μέλη της διοίκησης ατομικά. Από τα πιστοποιητικά πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις για το απασχολούμενο από αυτή προσωπικό και των εκ των μελών της διοίκησής της εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν (ΣτΕ ΕΑ 71/2011, 984/2008, ΕΣ 2017 – 289 Π ΚΤ7).

5.   Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου[20], που είναι

 • για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις: Η έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών και τις δραστηριότητες του.
 • για Ο.Ε. και Ε.Ε.: Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
 • Για Ε.Π.Ε.: Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή επικυρωμένο αντίγραφο ή Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
 • για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.: Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους[21]. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. (άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αε του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης καθότι  οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του[22].

7. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης TAXISNET (εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης", όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet))

 

Β) Αλλοδαποί ή Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, έκδοσης της χώρας εγκατάστασής τους

Γ) Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ένα μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 80 και το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών της) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Για τις ενώσεις προμηθευτών η προσφορά κατατίθεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής[23]. Για τους συνεταιρισμούς απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τον συνεταιρισμό εκπροσωπεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
 • Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το N. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα[24], και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.[25], είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο[26].
 • Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών πριν την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 • Όπου στην παρούσα πρόσκληση αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, εννοείται αυτή του Ν. 1599/1986, νόμιμα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 • Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση (παρ. 3 άρθρο 53 Ν. 4412/2016).
 • Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 73 & 74 του Ν. 4412/2016.
 • Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (παρ. 4 άρθρο 92 Ν. 4412/2016).

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τεχνική προσφορά, η οποία θα αποτελείται από

1. τις αντίστοιχες άδειες ναυαγοσωστών επικυρωμένες από Λιμενική Αρχή.

2. Υ.Δ. ότι τα προσφερόμενα είδη εκπληρώνουν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με τα έγγραφα της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.  (παρ. 4 άρθρο 97 Ν. 4412/2016).

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από το αρμόδιο όργανο οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Οι εμπρόθεσμες προσφορές αποσφραγίζονται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι η εξής:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά αριθμούνται και μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποσφραγιστούν μετά το πέρας του πρώτου σταδίου.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης των προσφορών ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους των εγγράφων της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με σχετική αιτιολόγηση.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην ΥΔ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).

Κατά το στάδιο αξιολόγησης κρίνονται όσες προσφορές θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών), ή θα αποκλειστούν ως μη κανονικές ή απαράδεκτες.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 μη κανονικές  θεωρούνται: α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης (διακήρυξη, μελέτη, κλπ),  β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, δ) όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Κατά το δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών.

Δεδομένου ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Παγγαίου επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (παρ. 1 άρθρο 90 Ν. 4412/2016).

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 ο Δήμος Παγγαίου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δήμου Παγγαίου, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Δήμο Παγγαίου,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο Δήμος Παγγαίου μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Δήμος Παγγαίου ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

Ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στον προσωρινά ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του  οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.[27].

Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές[28].

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν η αναθέτουσα αρχή τα διαθέτει ήδη και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν[29] ή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Σε αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει την εθνική βάση δεδομένων με Υ.Δ.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή στην προθεσμία και παράταση αυτής που του δόθηκε, τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσης η προσφορά του απορρίπτεται και προσκαλείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με την ίδια διαδικασία, ο προσφέροντας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, κατά περίπτωση, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (παρ. 3 άρθρο 103 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 20 άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (παρ. 2 άρθρο 105 Ν. 4412/2016).

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής[30]:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 14 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 14,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ήτοι εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους συμμετέχοντες, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15)[31] ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (παρ. 4 άρθρο 105 Ν. 4412/2016).

Με την πρόσκληση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (παρ. 5 άρθρο 105 Ν. 4412/2016).

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι ενστάσεις κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν προθεσμία άσκησης πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής  διαβιβάζονται άμεσα στην ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 11, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υποβάλλει την ένσταση στο αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή της.  Στην τελευταία περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση άσκησης ένστασης κατά της πρόσκλησης η Α.Α. αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 2 άρθρο 127 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 33 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΜΒΑΣΗ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 22.06.2021 μέχρι 30.09.2021.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και την προσφορά του αναδόχου. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τα στοιχεία της υπηρεσίας:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τις παραδιδόμενες υπηρεσίες.

δ. Την προσφερόμενη τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

στ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

 • Εκτελέστηκαν οι εργασίες στο σύνολο τους.
 • Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η υπηρεσία που εκτελέστηκε.
 • Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
 • Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (παρ. 3 άρθρο 350 Ν.4412/2016), σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') [32]

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π., και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% για υπηρεσίες[33] επί του καθαρού ποσού, ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά  την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο Προμηθευτής.

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου  σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και κατά την υπογραφή της  σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Καβάλας.

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[34]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων-πληρωμών[35].

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                                               [1]       Η απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται βάση της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών.

[2]       Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 & άρθρο 4 παρ.4 του π.δ. 80/2016

[3]       π.δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4

[4]       Βάση της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β').

[5]       Το δικαίωμα προαίρεσης πρέπει να ασκείται πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της σύμβασης (ΕΣ 129/2017 Π ΚΤ7), και η διάρκεια του δεν υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης (ΕΣ 315/2017 Π ΚΖ)

[6]       Άρθρο 121, παρ.5 του Ν. 4412/2016

[7]       Ν. 4412/2016 άρθ. 53, παρ. 2, περ. κα

[8]       Στην ιεραρχία των πράξεων την ανώτερη θέση κατέχει η πρόσκληση, η οποία υπερτερεί κάθε άλλου κειμένου (ΣτΕ 3210/200, 2845/2006, ΕΣ΅. 300/2009  Τ7, 129/2011 ΚΤ6)

[9]       Ν. 4412/2016 άρθ. 53, παρ. 2, περ. ιζ «Τα έγγραφα τις σύμβασης περιέχουν τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς»

[10]     Δεν τίθεται θέμα καταστρατήγησης του υγιούς ανταγωνισμού από την κοινή εκπροσώπηση στο διαγωνισμό όταν οι συγκεκριμένες εταιρείες καταθέτουν προσφορά για διαφορετικές ομάδες ειδών (ΕΣ 2018 – 45 Π ΚΣΤ)

[11]     ΑΕΠΠ 2017 – 36, 2019 – 228, ΣτΕ 2019 - 827

[12]     ΑΕΠΠ 65/2017

[13]     Αναλογικά με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ερώτηση 38.

[14]      Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017

[15]      Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται η ΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

[16]     ΕΣ 2017 – 208 Π ΚΣΤ & Ε.Σ. Πράξεις Ε Κλιμακίου  46, 58, 67/2018

[17]     Του ιδίου φυσικού προσώπου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας καθώς και των μελλών του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση Α.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση συνεταιρισμών (παρ. 7 άρθρο 107 Ν. 4497/2017).

[18]     Παρ. 12 άρθ. 80 ν. 4412/2016

[19]     Παρ. 12 άρθ. 80 ν. 4412/2016

[20]     Παρ. 1 άρθρο 100 Ν. 4412/2016.

[21]     Παρ. 12 άρθ. 80 ν. 4412/2016

[22]     Παρ. 12 άρθ. 80 ν. 4412/2016

[23]     Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016

[24]     Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

[25]     Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).

[26]     Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

[27]     Απαραίτητη η προσκόμιση ποινικού μητρώου, φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας κατά το χρόνο υπογραφής της απευθείας ανάθεσης (Ε.Σ. 2018 – 21 Π ΚΤ7)

[28]     Παρ. 2, αρθ. 103 ν. 4412/2016

[29]      Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016.

[30]     Παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

[31]     Δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 20 ημέρες βάση παρ. 27 άρθ. 107 Ν. 4497/2017

[32]     Σύμφωνα με το ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β και τον οδηγό για Α.Α. περί της κράτησης που εξέδωσε η Α.Ε.Π.Π. Η υποχρέωση κράτησης υφίσταται για όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτου ποσού και χρηματοδότησης βλ. ερωτήσεις – απαντήσεις στον ιστοχώρο της Α.Ε.Π.Π. http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/syxnes-erotiseis  

[33]      Άρθρο 64 Ν. 4172/2013. Οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016)

[34]      Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016

[35]     Η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. έγκριση προϋπολογισμού της ΑΑ στις αρχές του έτους) τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου (Ν. 4152/2013 περ. 3α & 6 υποπαράγραφος Ζ.5)