Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» (B' Κύκλος)

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2021 18:42

Καβάλα, 30/06/2021

Θέμα: Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» (B' Κύκλος)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (B’ Κύκλος), προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ που αφορά στη στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους, να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στον πρώτο κύκλο της Δράσης. 

Επιδοτούνται αιτήσεις έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr

(ii) διαρκεί από 09.07.2021 μέχρι 29.09.2021

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
  • στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
  • στην ιστοσελίδα της Δράσης
  • στην ιστοσελίδα www.espa.gr
  • στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας