Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 16/07/2021 17:05

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας, ήτοι  Δ.Α Καβάλας, Α.Τ Νέστου, Α.Τ Παγγαίου,  Α.Τ. Θάσου, Α.Τ Αερολιμένα, Τ.Δ.Μ Καβάλας, Α.Σ Κρηνίδων,  Α.Σ Ορφανού, Α.Σ Νέας Περάμου και Α.Σ. Λιμεναρίων, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα χιλιάδων ευρώ (#80.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, της αρχικής Σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα χιλιάδων ευρώ (#80.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.