Περίληψης Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 22/07/2021 15:54

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

Καβάλα 20/7/2021

Αρ. Πρωτ.1949

 

Περίληψη Διακήρυξης  Επαναληπτικής Δημοπρασίας

 

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου, με συνολικό εμβαδόν 72 τ.μ, (ως ενιαίο χώρο δύο συνενωμένων καταστημάτων, των  1.7 και 1.8,    37 και 35 τ.μ. αντίστοιχα), στο κέντρο του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς, στην δεξιά γωνία του δυτικού  διαδρόμου σε πολύ προνομιακή θέση, κάτω από το κεντρικό θόλο του κτιρίου.

  Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 3/8/2021και ώρα 11.15 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (670€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα   παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 7 (επτά)  ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά ευρώ (67 €)  ποσό ίσο με το ένα δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. Πρωτ.1944 της 20/7/2021.Διακήρυξη  Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.7 ,1.8 χώρου  του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  Δευτέρα 2/8/2021 και ώρα 13.00.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

 

 

Ο Πρόεδρος της   

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

                                                                        Παναγιώτης Αγγελίδης