ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2022 17:41

Καβάλα,  25/1/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:240

 

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

Σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983Β΄, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1, ΑΡΘΡΑ 53-59), στο Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ εγγράφονται οι κατασκευαστές κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ χορηγεί στους Αργυροχρυσοχόους-μέλη του, κωδικό αριθμό ταυτότητας κατασκευαστή, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι σφραγίζουν με μεταλλική σφραγίδα όλα τα κοσμήματα που κατασκευάζουν. Η έγκριση χρησιμοποίησης της σφραγίδας υπόκειται σε ανά τριετία ανανέωση, σε τακτά ημερολογιακά έτη

1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

Πρώτο Στάδιο:

 • Υποβολή Αίτησης Χορήγησης κωδικού αριθμού
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Εξουσιοδότηση (αν προσέλθει τρίτος)
 • Αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς μετάλλου
 • Αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς μηχανημάτων ή Υπεύθυνη Δήλωση
 • όπου αυτά θα αναφέρονται
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί χορήγησης κωδικού αριθμού

Δεύτερο Στάδιο:

 • Ο εγγεγραμμένος κατασκευαστής πριν από τη χρησιμοποίηση της μεταλλικής σφραγίδας, υποβάλλει στο Επιμελητήριο σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά της, για να πάρει έγκριση χρησιμοποίησης της εν λόγω σφραγίδας.

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

 • Υποβολή Αίτησης Ανανέωσης μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους
 • Ταμειακά ενήμερος στο Επιμελητήριο (εξόφληση ετήσιας συνδρομής
 • Επιμελητηρίου)
 • Ένα  (1) Τιμολόγιο αγοράς μετάλλου
 • Ένα  (1) πρόσφατο τιμολόγιο πώλησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση

Επισημάνσεις - Συνέπειες μη ανανέωσης:

 •  Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.
 • Με τη λήξη της ανά τριετίας προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο στέλνει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.
 • Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.
 • Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) , για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.
 • Σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται από τους κατόχους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7)

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

 • Υποβολή Αίτησης Διαγραφής κωδικού αριθμού
 • Επιστροφή μεταλλικής σφραγίδας στο Επιμελητήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση απώλειάς της

Σημείωση:

 • Σε περίπτωση διαγραφής από το ειδικό μητρώο για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο κλπ), ο κωδικός αριθμός εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης (άρθρο 53 παραγρ. 2Β).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).