Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας

Δημοσιεύθηκε στις 13/05/2022 12:09

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Καβάλα 10/5 /2022

Αρ. Πρωτ. 1174

 

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας

 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου, με συνολικό εμβαδόν 72 τ.μ, (ως ενιαίο χώρο δύο συνενωμένων καταστημάτων, των  1.17 και 1.18,    37 και 35 τ.μ. αντίστοιχα, είτε ως κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά ), στο κέντρο του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς, στην αριστερή  γωνία του ανατολικού διαδρόμου σε πολύ προνομιακή θέση, κάτω από το κεντρικό θόλο του κτιρίου, ακριβώς μπροστά στο κεντρικό ασανσέρ.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη  26/5/2022 και ώρα 11.15 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου για τον εννιαίο χώρο των 72 τ.μ. είτε διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ(248€) για το κάθε κατάστημα 36 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%.

Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα   παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά(49,6€) για τα 72 τ.μ. είτε είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (24,8) , για τα 36 τ.μ.  ποσό ίσο με το ένα δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 1173 της 10/5/2022 Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.17 ,1.18 χώρου  του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  Πέμπτη 10/3/2022 και ώρα 13.00.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Ο Πρόεδρος της   

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

                                                                             Παναγιώτης Αγγελίδης