Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Ελέγχους

Δημοσιεύθηκε στις 15/07/2023 03:44

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέμα: «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Ελέγχους»

 

Σχετ.: Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/09.05.2023 (Β΄3187)

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/09.05.2023 (Β’ 3187) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τα «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων», που αντικατέστησε την όμοιά της ΥΑ 175275/22.05.2018 (Β’ 1927), με τις εξής κύριες αλλαγές:

• Το πεδίο εφαρμογής αφορά σε Τελικούς Χρήστες (νέος ορισμός), δηλαδή Υπόχρεες και Μη Υπόχρεες Επιχειρήσεις

• Ο ενεργειακός έλεγχος γίνεται σε εγκαταστάσεις ή κτίρια ή οχήματα που ορίζονται ως «Στοιχεία κατανάλωσης»

• Δεν υφίσταται περιορισμός στην υποβολή ενεργειακών ελέγχων πλην των Υπόχρεων Επιχειρήσεων που υποβάλλουν μια (1) φορά ανά έτος. Όλοι οι Τελικοί Χρήστες έχουν δυνατότητα μιας (1) τροποποίησης ανά έτος.

Επισυνάπτεται κατωτέρω η σχετική απόφαση.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                                                                             Μάρκος Δέμπας