Αποστολή περίληψης διακήρυξης Aν. Ηλ. Διαγ. κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού - κομπόστ στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 14/09/2023 17:40