Κοινοποίηση διατάξεων με τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών του Ν. 3746/2009 ( αρθ. 82-85 )

Δημοσιεύθηκε στις 04/06/2009 05:00

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή το αρθ. 17 του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3746/2009.

Με την εν λόγω διάταξη, η οποία ισχύει από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, ήτοι 6-4-2009, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 30-6-2009 στο Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 5007396/836/Δ0019/18-2-2009 εγκύκλιο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 1

Δήλωση εισοδήματος ανηλίκων

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε), που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'151), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανηλίκων.»

.

.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Θέματα είσπραξης

Άρθρο 17

Ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών

Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 30-6-2009 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.»

.

.

.

΄Αρθρο 36

Έναρξη ισχύος

  1. Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις του.
  2. Ειδικά η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 10 και 17 αρχίζει από τη κατάθεση του σχεδίου του παρόντος νόμου στη Βουλή των Ελλήνων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.Όλες τις Τελωνειακές Αρχές (διαβίβαση μέσω Τελωνειακών Περιφερειών)

2.ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθ/σης

α. Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών

β. Οικονομικές Επιθ/σεις - Έδρες τους

2.ΕΛΥΤ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πατρών

3.Τελωνειακές Περιφέρειες

4.Αποκεντρωμένες Τελωνειακές Υπηρεσίες

α. ΔΙΠΑΕ Αθηνών & Θεσ/νίκης

β. ΔΙΕΤΑ

5.Επιμελητήρια Ελλάδος

6.Εμπορικοί Σύλλογοι

7.Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος

8.Σύλλογοι Εκτελωνιστών

9.Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

10.Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Γραφείο κ. Υπουργού

2.Γραφεία κκ. Υφυπουργών

3.Γραφεία κκ Γενικών Γραμματέων

4.Γραφεία κκ Γεν. Διευθυντών

5.Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

6.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

7.Δ/νσεις: 3η, 17η, 18η, ΕΦΚ, 33η, 6η-τμ.Β΄, Ο.Π.Σ.Τ., 30η-τμ.Γ΄(από 5 αντίγρ.), 5η-τμ.Β΄, ΔΔΟΣ-τμ.Β΄.

8.Δ/νση 16η Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

9.Δ/νση 19η (από 10 αντίγραφα)