Πρόγραμμα LLP/ERASMUS/Work Placement

Δημοσιεύθηκε στις 28/12/2009 09:59

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network

σας ενημερώνει  σχετικά με την πρακτική άσκηση  φοιτητών στα πλαίσια του

Προγράμματος LLP/ERASMUS/Work Placement

Το  Πρόγραμμα Life Long Learning/Erasmus (LLP/Erasmus) απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Ελλάδας και τους δίνει τη δυνατότητα αφ' ενός να δεχτούν φοιτητές από το εξωτερικό για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και αφ' ετέρου να προτείνουν θέσεις για πρακτική άσκηση, μέσω της Εθνικής Μονάδας (ΙΚΥ/LLP/ERASMUS).

Οι  Έλληνες φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο εξωτερικό για  πρακτική άσκηση από τρεις έως  δώδεκα μήνες, μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus από το 2007. Ως εκ τούτου, φοιτητές προερχόμενοι από χώρες μέλη της Ε.Ε. και Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχνεστάιν και Τουρκία, μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και στη χώρα μας (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ http://ec.europa.eu.education/erasmus/doc894_en.htm).

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, «προκειμένου να είναι επιλέξιμη  μια επιχείρηση και να δεχτεί φοιτητές Erasmus για πρακτική άσκηση, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό που περιέχεται στη νομική βάση του LLP (άρθρο 2, αρ. 25): «επιχείρηση»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας». Ο ορισμός της «επιχείρησης» υποδηλώνει ότι, εκτός από εταιρείες, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι συμπράξεις και οι σύλλογοι/ενώσεις που έχουν τακτικές οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οικονομική δραστηριότητα και όχι η νομική μορφή».

Περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στη διεύθυνση www.iky.gr .