Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνσιμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της 24ης Έκθεσης με την επωνυμία «KAVALAEXPO 2016»

Δημοσιεύθηκε στις 15/09/2016 23:27

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

                    Καβάλα, 15 Σεπτεμβρίου 2016

                                                                                                        Αρ.Πρωτ. 3024

 

                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                             (Για την εκμίσθωση του κυλικείου της 24ης Έκθεσης με την επωνυμία «KAVALA EXPO 2016»

                        που θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ” της Ν. Καρβάλης Καβάλας)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας κατόπιν της υπ’αριθ. 119/14.09.2016 απόφασης της Διοικητικής του  Επιτροπής προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του περιπτέρου του κυλικείου, εκτάσεως 9 m2, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας της 24ης Έκθεσης του Επιμελητηρίου  με την επωνυμία «KAVALA EXPO 2016», που θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ” της Ν. Καρβάλης Καβάλας κατά το διάστημα από 07.10 – 12.10. 2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  σύμφωνα  με τους  κατωτέρω δεσμευτικούς για τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες όρους:

 

Άρθρο 1.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι παράλληλη με τη διάρκεια της έκθεσης, δηλ. το διάστημα 07.10 – 12.10.2016. Το κυλικείο θα λειτουργεί μόνον κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, έτσι όπως έχει ορισθεί και ανακοινωθεί  δημοσίως. 

 

Άρθρο 2.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτές έγγραφες προσφορές, που θα υποβληθούν μέχρι την ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού και θα συνεχιστούν με προφορικές  προσφορές.

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα ενώπιον  της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών του Επιμελητηρίου, κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2016,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 12.00.

 

Άρθρο 3.

Το ελάχιστο όριο προσφοράς, ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ πεντακοσίων  (€ 500) και αφορά όλες τις ημέρες της έκθεσης. Έκαστη προφορική  προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη του ελάχιστου ορίου κατά ποσοστού 5% τουλάχιστον.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση του αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και η τελευταία και μεγαλύτερη προσφορά επιβαρύνει υποχρεωτικά και οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η προσφορά μπορεί να είναι μόνο χρηματική.

 

Άρθρο 4.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, πλην των προσφορών, να υποβάλουν εγγράφως επίσης δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων του διαγωνισμού καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής σε Επιμελητήριο.

Πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου -που  θα   καταρτισθεί με ιδιωτικό έγγραφο- ο τελικός πλειοδότης του διαγωνισμού  υποχρεούται να αυξήσει την ήδη κατατιθέμενή του προσφορά, ώστε να ανέλθει αυτή στο διπλάσιο του επιτευχθέντος   μισθώματος, η οποία [αύξηση] θα λειτουργήσει ως εγγύηση καλής συμμετοχής και ακριβούς εκπλήρωσης των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης που πρόκειται να υπογράφει.

Η επαυξημένη  εγγύηση  παραμένει στα χέρια του Επιμελητηρίου Καβάλας,  ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται άτοκα, μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση τυχόν οφειλών και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του πλειοδότη – μισθωτή, που απορρέουν από τη εν λόγω μισθωτική σχέση.

 

Άρθρο 5.

Δικαίωμα  συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό έχουν:

Φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

 

Άρθρο 6.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν την ίδια προσφορά, το αρμόδιο όργανο του Επιμελητηρίου θα αποφασίσει  την κατακύρωση στον συγκεντρώνοντα τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα.

Αν οι πλειοδότες παρουσιάσουν τα ίδια  ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται  με κλήρωση που ενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση.

Στις άνω περιπτώσεις ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης δημιουργείται  υπέρ του μη  προκριθέντος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει την πληρεξουσιότητά του στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (συμβολαιογραφικός τύπος).

 

Άρθρο 7.

Το Επιμελητήριο δικαιούται να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κρίνοντας τον ασύμφορο ή να αποφασίσει -με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του- υπέρ της κατακύρωσης επ’ ονόματι όχι του τελευταίου πλειοδότη, εφόσον ο τελευταίος δεν συγκεντρώνει όλα τα στην διακήρυξη αναφερόμενα ειδικά ουσιαστικά προσόντα  ή ακόμη να ακυρώσει τον διαγωνισμό.

 

Άρθρο 8.

Το  επιτευχθέν  μίσθωμα θα προκαταβληθεί ολόκληρο πριν τη εγκατάσταση του πλειοδότη στο περίπτερο του κυλικείου της έκθεσης.

Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται, πέραν του μισθώματος, με  τις νόμιμες κρατήσεις  και τα τέλη χαρτοσήμου.

 

Άρθρο 9.

Η εκμίσθωση θεωρείται συναφθείσα με την έγγραφη γνωστοποίηση εκ μέρους  του Επιμελητηρίου προς τον προκριθέντα πλειοδότη της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

Εάν ο μισθωτής δεν προσέλθει  προς υπογραφή του  μισθωτηρίου συμβολαίου  εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της άνω κατακυρώσεως, το Επιμελητήριο δικαιούται  να καταγγείλει την μίσθωση και καταπίπτεται υπέρ του τελευταίου (Επιμελητηρίου Καβάλας) η κατατιθέμενη  εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα να προβεί σε νέα μίσθωση  και μάλιστα άνευ διαγωνισμού εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος  υποχρεώνεται στην καταβολή  της τυχόν επί  έλαττον διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη λήξη του ορισθέντος  στη διακήρυξη χρόνου εκμισθώσεως. Ακόμη υποχρεούται στην ανόρθωση της –κατά τις περιστάσεις– προξενηθείσης ζημιάς στο Επιμελητήριο, προερχομένης από την αθέτηση της υποχρεώσεώς του προς υπογραφή της συμβάσεως.

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιώνονται με καταλογισμό, που ενεργείται με αιτιολογημένη  απόφαση του διοικούντος συλλογικού οργάνου του Επιμελητηρίου.

Το καταλογιζόμενο ποσό εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

 

Άρθρο 10.

Το Επιμελητήριο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται το περίπτερο, ούτε συνεπώς υποχρεούται στο εξής στην επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος ή τη λύση της σύμβασης.

Εξάλλου, ο μισθωτής είδε το περίπτερο  και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του. Το Επιμελητήριο σε ουδεμία επισκευή και δαπάνη υποχρεούται.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο. Ο μισθωτής θα μεριμνήσει για την έκδοση κάθε τυχόν απαιτούμενης άδειας για τη λειτουργία του. Απαγορεύεται απόλυτα η μετατροπή της χρήσης του μισθίου, η ολική ή μερική υπομίσθωσή του ή με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους ή συστέγαση οποιωνδήποτε τρίτων, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο δεν παρέχει καμία εγγύηση στον μισθωτή ως προς τη καταλληλότητα του μισθίου να αδειοδοτηθεί και να λειτουργήσει με την ανωτέρω χρήση, ούτε ως προς το ύψος των πωλήσεων που θα διενεργούνται σ’ αυτό.

 

Άρθρο 11.

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μίσθιου. Δεν μπορεί όμως να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις  στο μίσθιο, χωρίς την άδεια του Επιμελητηρίου, ούτε να ενεργεί μεταρρυθμίσεις, που  μεταβάλλουν την αρχική σύσταση του, ούτε να χρησιμοποιεί τούτο για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος.

Ο μισθωτής κατά τη λήξη ή με οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια καλή κατάσταση που τα παρέλαβε, άνευ ειδοποιήσεως του εκμισθωτή.

 

Άρθρο 12.

Το Επιμελητήριο  δεν υποχρεούται  στην εγκατάσταση του μισθωτού στο μίσθιο, ούτε  απαλλάσσεται  ο τελευταίος από την πληρωμή του μισθώματος, εφόσον δεν κάνει χρήση του μίσθιου άνευ υπαιτιότητας του Επιμελητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λογιστήριο στην αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου κα Μιχαλίτσα Κιτσίκογλου, (τηλ. 2510 833964 εσωτ.3) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Καβάλα, 15/09/2016

 

                                                                       Ο Πρόεδρος

     Άγγελος Τσατσούλης