Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Enterprise Europe Network-Hellas”

Δημοσιεύθηκε στις 04/04/2017 20:24

                       Καβάλα 30/3/2017

                       Αριθμ. πρωτ. 1063

Θ Ε Μ Α :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαικού Προγράμματος “Enterprise Europe Network-Hellas

 

Έχοντας υπόψη:

α) Το Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α’/10-9-1992) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/05 (ΦΕΚ 297/Α/06.12.2005)

β) Την πρόσκληση COSME  : COS-EEN –SGA2, αρ. πρότασης 737725 ΕΕΝ-Ηellas

γ) Τις ανάγκες κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του προγράμματος «Λειτουργία του “Enterprise Europe Network” Επιμελητηρίου Καβάλας»

δ) Την υπ΄ αρ. 60/ 31.01.2017  απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καβάλας

 

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Λειτουργίας του προγράμματος «Enterprise Europe Network», το Επιμελητήριο Καβάλας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. αποφ. 60/31.1.2017 του Δ.Σ. και την με αρ. 125/4.1.2017 απόφαση της Δ.Ε., προσκαλεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα παρακάτω προσόντα να υποβάλει πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση και παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης  Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του οποίου είναι το Επιμελητήριο Καβάλας  για τη διετία 2017-2018.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Συμβολή στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δίκτυο.

-Συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την παροχή υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθώντας τις υπηρεσίες του Δικτύου σε αυτές ή και σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες θερμοκοιτίδας.

-Συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής/παροχής υποστήριξης προστιθέμενης αξίας (συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης σε δημόσια/ιδιωτική χρηματοδότηση, εθνικά/ευρωπαϊκά προγράμματα) και την διοργάνωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο workshops και σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νέων  και των υφιστάμενων επιχειρήσεων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

-Υποστήριξη, σε θέματα τεχνικής ή άλλης φύσης που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του έργου σε σχέση με την τήρηση των εφαρμοστέων εθνικών και κοινοτικών κανόνων (π.χ. timesheets, υπηρεσίες και εργαλεία των διαδικτυακών τόπων κλπ).

 

Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΑΜΟΙΒΗ

Η σύμβαση του Αναδόχου με το Επιμελητήριο Καβάλας θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου έως τις 31/12/2018, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από το Επιμελητήριο Καβάλας ανά εξάμηνο,  σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, αλλά το πρώτο εξάμηνο του έργου ο χρόνος θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2017.

H παροχή των παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών συμφωνείται   με μηνιαία αμοιβή ποσού χιλίων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ (1.315,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ και των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την τμηματική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων.  

 

Α. Απαραίτητα  Προσόντα

1.        Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), οικονομικού, νομικού και πολιτικού τμήματος

2.        Να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (ανάγνωση, γραφή, ομιλία).

3.        Να έχει άριστη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον Windows (Word, Excel, Access, Powerpoint,  Photoshop, Corel κλπ) και χρήσης Internet.

4.        Να έχει δυνατότητα διεξαγωγής ταξιδιών.

5.        Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

 

Β. Θα συνεκτιμηθούν εφόσον υπάρχουν:

1.      Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι  σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, περιφερειακής ανάπτυξης, πληροφορικής, στατιστικής ή συναφούς ειδικότητας.

2.        Γνώση δεύτερης γλώσσας .

3.      Γνώσεις σύνταξης υποβολής στοιχείων σε βάσεις  δεδομένων.

4.      Να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών στην διαχείριση ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

5.      Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας.

6.      Συστατικές επιστολές, όπως και πρόσθετα συναφή προσόντα, συναφείς Τίτλοι Σπουδών και συναφείς Επιμορφώσεις.

 

Γ.   Συνέντευξη

            Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα,  θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη 

Οι προτάσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι έγγραφες και ενυπόγραφες, να συνοδεύονται από βιογραφικό του ενδιαφερομένου και να επισυνάπτονται σε αυτές τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα τους, μαζί με ενυπόγραφο κατάλογο των εγγράφων που υποβάλλονται. Οι προτάσεις μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, είτε ιδιοχείρως στη γραμματεία του Επιμελητηρίου Καβάλας, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 

Προθεσμία κατάθεσης από  04/04/2017 έως 13/04/2017 και ώρα 12:00 π.μ.

 

Εκπρόθεσμες προτάσεις, αλλά και επιπρόσθετα δικαιολογητικά, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προτάσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περαιτέρω ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

                                                Ο Πρόεδρος

                                                 Άγγελος Τσατσούλης

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ επικοινωνίας 2510-222212 κα. Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Α. Μάρκου (εσωτ. 13)