Ανανέωση ειδικού μητρώου εξαγωγέων - νέα προθεσμία μέχρι 31 Μαΐου 2017

Δημοσιεύθηκε στις 04/04/2017 15:43

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Νέα προθεσμία μέχρι 31 Μαΐου 2017

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων EnterpriseEuropeNetwork σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. Η Υπηρεσία μας συνεχίζει την ανανέωση  του Μητρώου Εξαγωγέων (ΔΕ 124 / 12.12.2016). Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας:

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησηςανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων:

·  Γραμμάτιο εισπράξεως ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 ευρώ.

·  Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:
α) Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.

β) Καταστατικό ή ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση.

γ) ΦΕΚ ή ανακοίνωση ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

δ) Καταστατικό για Ι.Κ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείρηση.

·  Υπεύθυνη  δήλωση    σχετικά   με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία  τριετία  2014 - 2016,

·Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

«Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 31/5/2017

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας  2510-222212 κα. ΣούζηΜαυρομμάτη (εσωτ.4) , Κώστας Κρυστάλλης ( εσωτ 12).                                               

                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                Άγγελος Τσατσούλης