Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Δημοσιεύθηκε στις 08/06/2017 17:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                        Καβάλα,  2 - 6-2017                                  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Αρ. Πρωτ.: 27463

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ 10, Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Ε. Ανδρέου

Τηλέφωνο: 2513500283

 

                                                                          Προς: - Εφημερίδα Ελευθερία Λόγου

                                                                                                 - Εμπορικό Επιμελητήριο                                  

                                                                                                - Εμπορικό Σύλλογο

                                                                                                - Ομοσπονδία Ε.Β.Ε

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

 

     Παρακαλούμε για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων.

     Α]  η δημοσίευση της παρακάτω περίληψης θα γίνει μία φορά στην εφημερίδα σας και τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

     Β] τα γράμματα της δημοσίευσης θα πρέπει να είναι με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμών και με διάστιχο 8.5 στιγμών σε μονόστηλο. Η πυκνότητα των γραμμάτων και των διακένων καθορίζεται με την αριθμ. 2/82452/0020/2008(ΦΕΚ 2441/2.12.2008 Τεύχος Β) Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Εσωτερικών. Διαφορετική εγγραφή της περίληψης δεν προβλέπεται και δεν μπορεί να τιμολογηθεί.

 

 

 

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                              

                                                                                         ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ