Διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’ 72/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, άρθρου 118 του ν.4412/2016

Δημοσιεύθηκε στις 02/08/2017 13:39