Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή - για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου ισολογισμού χρήσεων 2016-2017 από ορκωτούς ελεγκτές

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2018 17:29

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

                                                                                                  Καβάλα,  15  Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 636

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ   -

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016-2017 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤOYΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. Τον Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005) και με τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017).
 2. Την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996.
 3. Το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07).
 4. Το Π.Δ. 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως ως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 163/Α΄/15.07.1998).
 5. Το άρθρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.08.2016).
 6. Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95).
 7. Το άρθ. 97 του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .
 8. Το άρθ. 93 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» με το οποίο αναστέλλεται η ισχύς εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β’ του Ν 4281/2014 «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την 30η Απριλίου 2016
 9. Του Ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός Έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις»

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα ως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, στο πλαίσιο ελέγχου του Ισολογισμού του Επιμελητηρίου Καβάλας για τις χρήσεις 2016-2017, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας, (Επιμελητηριακό Μέγαρο, Ομονοίας 50, 65302 Καβάλα, Γραφείο Διεύθυνσης, 2ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: 2510 222212 εσωτ.3, fax: 2510 835946.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 26/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο των Παρεχόμενων Υπηρεσιών είναι η διενέργεια ελέγχου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, του ισολογισμού χρήσης 2016 και 2017 του Επιμελητηρίου Καβάλας .

Τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Καβάλας, επί της οδού Ομονοίας 50, Καβάλα.

Τελικό Παραδοτέο Ελέγχου θα είναι το τελικό Φύλλου Ελέγχου των Ισολογισμών χρήσεων 2016-2017 υπογεγραμμένο από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

 

Άρθρο 2. Γενικοί Όροι Συμμετοχής – Δικαίωμα & Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν  φυσικά, νομικά πρόσωπα ή και κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, διαθέτοντας επίσημα ΑΜ ΣΟΕΛ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν συνημμένα με την ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τα εξής κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υπ’ αριθ. 636/15.2.2018 Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Καβάλας, με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου των Ισολογισμών χρήσεις 2016-2017, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή των μελών της Κοινοπραξίας.  
 2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα προσδιορίζονται ονομαστικά οι δύο (2) Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές  που θα διενεργήσουν τον σχετικό έλεγχο καθώς και τα επαγγελματικά τους στοιχεία, ήτοι κατ’ ελάχιστον ΑΜ ΣΟΕΛ, έδρα, χρόνος προϋπηρεσίας.
 3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 

Άρθρο 3.  Διαδικασία Υποβολής  

 1. Η Προσφορά των υποψηφίων ενδιαφερομένων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των Δικαιολογητικών Συμμετοχής που προσδιορίζονται στο ως άνω Άρθρο, να περιλαμβάνει ως ξεχωριστό αρχείο την Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντα όπου και θα αναφέρεται  διακριτά (αριθμητικώς και ολογράφως) το προσφερόμενο ποσό καθώς και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης.
 2. Η Οικονομική Προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016-2017 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας.
 3. Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την 26/02/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας, Γραφείο Διεύθυνσης, 2ος όροφος.
 4. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από τη Δ.Ε του Επιμελητηρίου Καβάλας και έπειτα από  αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς.
 5. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τον Ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου του Φύλλου Ελέγχου των Ισολογισμών χρήσεων 2016-2017 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

Άρθρο 4. Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου

Κριτήριο Επιλογής για την ανάδειξη Αναδόχου θα αποτελέσει η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Θα συνεκτιμηθεί επιπλέον:

 1. Η αποδεδειγμένη εμπειρία, όπως αυτή προκύπτει εκ των σχετικών υποβληθεισών Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας – Εργασιακής Εμπειρίας, σε ελέγχους Ισολογισμών Επιμελητηρίων.
 2. Η πληρότητα στα δικαιολογητικά και χαρακτηριστικά όπως αυτά προβλέπονται εκ των όρων της παρούσης Πρόσκλησης

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι :

 1. Η ανακοίνωση της απόφασης επιλογής του Αναδόχου θα γίνει εγγράφως, προς τον ίδιο, από την αρμόδια Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή και τηλεομοιοτυπίας.
 2. Η διαδικασία παραλαβής, η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής Έργου ανατίθεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας.
 3. Το Επιμελητήριο Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υποχρέωση καταβολής κανενός είδους αποζημίωσης των συμμετεχουσών Εταιρειών.
 4. Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής  του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.

 

                                                                 ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ