Αποστολή προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Καβάλας έτους 2018

Δημοσιεύθηκε στις 06/03/2018 14:37

                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                                     ΑΔΑΜ: 18PROC002750070                                                                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΔΑ: ΩΞ3ΚΩΕ6-2Τ6

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                            Καβάλα, 05/03/2018           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.: 8666

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κύπρου  10              

Πληροφορίες: Σ. Παπαδοπούλου                             

Τηλ:  2510 451485                                                     

Fax:  2510 451484                                                                   

E-mail:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS A/A: EL 515   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι πιστώσεις, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων, CPV 34350000-5, (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου Καβάλας έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 72.978,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (90.493,84 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

        Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2018 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.459,58 ευρώ). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 28/03/2018 και ώρα 10:00πμ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

   

                                                                                      Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                        ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ