Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 13/04/2018 15:54

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@ kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

Δημοτική Αγορά

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

 

                                                                                Καβάλα,   11 /Aπριλίου  /2018

Αρ. Πρωτ.2334

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

 

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Το εν λόγω κατάστημα  είναι εσωτερικού χώρου 78 τ.μ και βρίσκεται στο δυτικό διάδρομο  του , του Α΄ορόφου του κτιρίου σε πολύ προνομιακή θέση απέναντι από τα ταμεία πληρωμής λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη  25/Απριλίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €), ποσό ίσο με το ένα δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 2334, της 11./4 /2018 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.36 καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  24/4/2018 και ώρα 13.00 π.μ.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας, αλλά  και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Ά  ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, ακριβώς απέναντι από τα Ταμεία Είσπραξης λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ..

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της

Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση:Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Η Πρόεδρος της   

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

        Αναστασία Ιωσηφίδου