Διακήρυξη 442 ΠΑΥΥ/ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Δημοσιεύθηκε στις 12/07/2018 12:43
<td colspan="3" nowrap style="width:637px;height:21px;">

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

<td nowrap style="width:188px;height:18px;">

 

<td nowrap style="width:413px;height:18px;">

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΧΗΣ (ΥΦ) ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

 ΥΠΛΓΟΣ(ΥΓ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛ : 2310381471 -    2310381468                                                       email: 442-pafy-4o-gr@army.gr

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

442 ΠΑΥΥ -  Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’  1/2018

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

25/07/2018

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) με αριθμό διακήρυξης 1/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (11.532,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.