Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 12/07/2018 12:46
<td colspan="3" nowrap style="width:637px;height:21px;">

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

<td nowrap style="width:188px;height:18px;">

 

<td nowrap style="width:413px;height:18px;">

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΧΗΣ (ΥΦ) ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

 ΥΠΛΓΟΣ(ΥΓ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛ : 2310381471 -    2310381468                                                       email: 442-pafy-4o-gr@army.gr

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

442 ΠΑΥΥ -  Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’  2/2018

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

20/07/2018

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 2/2018 για την «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού»                                               συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (22.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.