Δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2019

Δημοσιεύθηκε στις 07/08/2018 13:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             ΑΔΑ: 6ΒΔΨΩΕ6-9ΑΩ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                                                                      Καβάλα, 06/08/2018           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                       Αρ. Πρωτ.:27482

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κύπρου  10              

Πληροφορίες: Β.Συμιτλιώτης                             

Τηλ:  2513 500281                                                   

Fax:  2510 451484                                                                   

email:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS: ΕL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019   

 

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.319/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και  των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 1.535.640,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.904.194,60 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), Κωδικός CPV Τμήματος 1  ΚΑΥΣΙΜΑ: 09134220-5 και Κωδικός CPV Τμήματος 2 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 09211100-2.

      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01-01-2019 μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ (15.356,41€), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, αλλιώς για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης, για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 05/09/2018 και ώρα 10:00πμ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).

 

                                                                                      Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                           ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ