Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Παγγαίου

Δημοσιεύθηκε στις 13/09/2018 17:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 07.09.2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 18127

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. μελ. 1569/2018

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα όπου απαιτείται.

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5 :Πετρέλαιο θέρμανσης

934.439,20

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

09134100-8 : Πετρέλαιο ντίζελ

09132100-4 : Αμόλυβδη βενζίνη

1.187.220,64

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΡΕΩΝ & ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ

09134100-8 : Πετρέλαιο ντίζελ

09132100-4 : Αμόλυβδη βενζίνη

539.896,00

4

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

09210000-4 : Λιπαντικά παρασκευάσματα

140.237,18

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.801.793,02€, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option), και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι, χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (όσο αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08.10.2018 και ώρα 15:00:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 12.10.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 64000) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και

β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 22.600,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:

7.535,00 (επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε) ευρώ για το τμήμα 1

9.575,00 (εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε) ευρώ για το τμήμα 2

4.360,00 (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα) ευρώ για το τμήμα 3

1.130,00 (χίλια εκατόν τριάντα) ευρώ για το τμήμα 4

γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ