Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φαρμακείου

Δημοσιεύθηκε στις 02/11/2018 17:43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. μελ. 1588/2018

Ελευθερούπολη, 31.10.2018

Αριθ. Πρωτ.: 21950

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΑΡΜΑΚΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 16.229,50

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 10.597,73

ΤΜΗΜΑ 3: ΛΟΙΠΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, 33000000-0, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 14.171,49

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 40.998,72 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.11.2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL: www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

β) η Οικονομική Προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 15.11.2018 ημέρα Πέμπτη, και  ώρα 10.00  π.μ από την ορισθείσα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 532/2017 Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ