Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων 96 ΑΔΤΕ

Δημοσιεύθηκε στις 16/11/2018 18:30

Προκήρυξη υπ' αριθμ. 15/2018/96 ΑΔΤΕ

         

          Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων της στη νήσο Χίο.

 

          Η εκτιµώµενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) περίπου. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της προμήθειας δεν δύναται να υπολογιστούν από τώρα με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται αποκλειστικά από την τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων και το εκάστοτε πρόγραμμα συσσιτίου που εφαρμόζεται.

 

          Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Πιστοποιήσεως Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, που θα είναι ενιαίο επί όλων των ειδών.

 

          Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι 6 μήνες μονομερώς από την υπηρεσία και μέχρι ακόμη 6 μήνες, με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

 

          Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και το πλήρες σώμα της διακήρυξης.

 

          Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 28 Νοεμβρίου 2018.

 

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82132, τηλέφωνο 2271084242, Fax: 2271027400

                                                                                     Εκ της Υπηρεσίας

 

Ταξίαρχος Παναγιώτης Κιμουρτζής

Διοικητής