Προκήρυξη διαγωνισμού Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 10/01/2019 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΔΑ: 6Π7ΛΩΕ6-Ζ3Θ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                            Καβάλα, 09-01-2019         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ.: 789

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κύπρου  10              

Πληροφορίες: Σ. Παπαδοπούλου                             

Τηλ:  2513 500285                                                     

Fax:  2510 451484                                                                   

E-mail:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS A/A: EL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ

 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 514/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΤΤ0ΩΕ6-11Ν) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας - Θάσου, εκτιμώμενης αξίας 2.235.762,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.562.558,39 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα).

    Τα είδη του Τμήματος 1 (Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% CPV 15800000-6) είναι: τα ξερά φασόλια (CPV 03221210-1), το γάλα υπερυψηλής θερμοκρασίας (UHT) (CPV 15511210-8), τα μακαρόνια σπαγγέτι Νο6 (CPV 15851100-9), το ρύζι λευκό (τύπου καρολίνα) (CPV 03211300-6), το κριθαράκι (CPV 15851100-9), οι φακές (CPV 03212211-2), το αλεύρι για όλες τις χρήσεις (CPV 15612100-2), το μέλι θυμαριού ή πεύκου (CPV 15831600-8), του Τμήματος 2 (Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 24% CPV 15800000-6) είναι η ζάχαρη (CPV 15831200-4), ο τοματοπολτός (CPV 15331425-2), το αλάτι (CPV 15872400-5), του Τμήματος 3 (Τυροκομικά Προϊόντα (CPV 15540000-5) είναι το τυρί φέτα ΠΟΠ (CPV: 15542300-2), του Τμήματος 4 (Είδη Οπωροπωλείου CPV: 03221200-8 ) είναι οι πατάτες (CPV: 03212100-1), του Τμήματος 5 (Κρέας CPV: 15110000 - 2) είναι το βόειο κρέας (μοσχάρι) (CPV 15111200-1) και το χοιρινό κρέας (CPV 15113000-3), του Τμήματος 6 (Νωπά Πουλερικά CPV: 15112000-6) είναι το κοτόπουλο νωπό (CPV: 15112130-6), του Τμήματος 7 (Ελαιόλαδο, CPV: 15411110 - 6) είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (CPV 15411110-6), του Τμήματος 8 (Βρεφικές Τροφές, CPV: 15884000-8) είναι η κρέμα δημητριακών (CPV: 15884000-8) και η κρέμα ρυζάλευρο (CPV: 15884000-8) και του Τμήματος 9 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής CPV 39830000-9) είναι οι πάνες (CPV: 33771200-7), τα μωρομάντηλα (CPV:33711430-0), η σκόνη πλυντηρίου ρούχων (CPV 39831200-8), το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης (CPV 39830000-9), το υγρό απορρυπαντικό πιάτων (CPV 39832000-3), το υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (CPV: 33711900-6), το σαμπουάν (CPV: 33711610-6) και το υγρό καθαρισμού τουαλέτας (CPV:39831600-2). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας / Δήμος Θάσου (EL 515).

      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 85/2019 Διακήρυξης.

      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 07-01-2019 με ηλεκτρονική αποστολή.

      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ.

 

<h2 align="center">                                                                                                                   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ <h2 align="center">                                                                                                                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ