Περίληψη διακήρυξης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Δημοσιεύθηκε στις 12/04/2019 13:46

ΑΔΑ: Ω2ΗΙ465ΧΘΞ-ΨΙΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60

         166 10, Γλυφάδα

Τηλέφωνο   : 210 - 8916264

Fax : 210 - 8916384

 

                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(3/2019)

 

 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού

 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει - τιμής, για την  προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος  2019

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών    Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

       Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 08-04-2019  και ώρα 18:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 06-05-2019 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : Έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός : € 949.317,60   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

(CPV 09135100-5, CPV 09134200-9, CPV 09135100-4, CPV 09134100-8, CPV 09211000-1, CPV 09211600-7)

Γλώσσα : Ελληνική

Εγγυήσεις : α)Συμμετοχής:ανά τμήμα στο διαγωνισμό , ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης  εκτός Φ.Π.Α.([άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).Το ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία της σύμβασης  που αναλογεί στο τμήμα, για το οποίο γίνεται έκαστη  προσφορά.

β)Καλής εκτέλεσης : Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανά τμήμα στο διαγωνισμό , ποσού ίσου, με  5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016)και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία της σύμβασης  που αναλογεί στο τμήμα, για το οποίο γίνεται έκαστη  προσφορά)

           Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου.

Για τα Καύσιμα:Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  στο  σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσης  , όπως αυτά ορίζονται στη Διακ/ξη  αναλυτικά. Οι ποσότητες μπορούν  να αυξομειωθούν αναλόγως της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης  για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, την ημέρα παράδοσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί την ανώτατη συνολική προβλεπόμενη δαπάνη. Ως μέση τιμή λιανικής πώλησης ορίζεται η τιμή (εκτός ΦΠΑ) που αναρτάται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Καταναλωτή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr.

Για τα λιπαντικά: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται (αναλυτικά) στη Διακ/ξη  .Η ΥΠΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση πού η προσφερόμενη τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.          

     Τρόπος πληρωμής: σύμφωνα με τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, ως εξής :

 ΚΑΥΣΙΜΑ:με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων έναντι δελτίου αποστολής, τιμολογίου(με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας) καθώς και πιστοποιητικού της περιφέρειας όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου για τη μέση λιανική τιμή πώλησης του κάθε είδους κατά την ημέρα παράδοσής του και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: Με  έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής :

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και της υπηρεσίας.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από τη σύμβαση.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» με A/A Συστήματος: 70776 για τα κάυσιμα και 70769 για τα λιπαντικά ), ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr. (ΑΔΑ: ΨΓ0Π465ΧΘΞ-Θ5Κ:)                        

     Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέστου).

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 03-04-2019

                                    

                                                                                                     Η  Προϊσταμένη                                                                                                               

                                                                                     Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού

                                                                                                    κ.α.α

                                                                                             Ν.Σταματίου