Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 10/05/2019 12:37

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 97/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΦΡΤΟΡΦΛ-0ΨΠ), περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.390,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κωδικοί CPV: 22820000-4 (Έντυπα), 22000000-0 (Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα).

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν. 4270/2014 και του Ν.3852/2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, ειδάλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στις 20 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00π.μ, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, 3ος όροφος.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 6) και στο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουρτουλίδου Χρυσή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr.

Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία