Έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

Δημοσιεύθηκε στις 23/05/2019 18:51

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ           

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Executive MBA”

 

           ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Executive MBA» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα θα έχουν οι υποψήφιοι με  τριετή  τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του  ΜΒΑ (http://mba.teiemt.gr/?p=9015), αναρτώντας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έως και 15/7/2019 (ώρα 14.00μμ):

 1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτογραφία ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από AEI της αλλοδαπής.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.
 7. Τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου B2).
 8. Έκθεση   κινήτρων   (motivation  letter)  για  παρακολούθηση  του    μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
 9. Δύο συστατικές επιστολές.
 10. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)
 11. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο (προσκομίζεται στη συνέντευξη)

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά με email και τηλεφωνικά.

          Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ή 6 δόσεις, ως εξής:

Φοιτητές πλήρους φοίτησης (3 δόσεις):

 • 1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.
 • 2η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).
 • 3η δόση (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου).

Φοιτητές μερικής φοίτησης (6 δόσεις):

 • 1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.
 • 2η δόση, στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).
 • 3η δόση στις 30 Μαΐου.
 • 4η δόση, πριν από την έναρξη του Α’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (1 Οκτωβρίου).
 • 5η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (30 Ιανουαρίου)
 • 6η δόση, (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου του 2ου έτους).

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την προσκόμιση σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής, για κάθε πληρωμή δόσης, παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://mba.teiemt.gr/) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. & Fax: +30 2510 462293, e-mail: admmba@teiemt.gr).

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

                            Καθηγητής

                             Νικόλαος Θερίου