Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσιεύθηκε στις 10/07/2019 13:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                   ΑΔΑ:           

                                                      ΑΔΑΜ:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  47/2019  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 28127/08-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΒ3ΒΟΡ1Ο-3Θ5) Απόφασης,

 

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ  4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» (CPV: 33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της  4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για τις ανάγκες της μελέτης με θέμα: «Μελέτη της χρήσης παραγόντων αίματος μετά από ενδοσκοπική χειρουργική», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  10-07-2019  και ώρα 16:00 μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 28-07-2019  και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών:  31-07-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης : 01-08-2019 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 75143  (Διακήρυξη με αριθμ. 47/2019 Προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ  4Κ Ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ».

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α./2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ε., Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327867, FAΧ 2313/ 327838).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

                                                                                             Θεσσαλονίκη,  09-07-2019

                                                                               

                                                                                                            Ο Διοικητής

  της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

 Μακεδονίας και Θράκης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ